773 588 420

O nás

Vážení zákazníci,

vítáme vás na internetových stránkách naší firmy,

LIKVIDACE NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
Sběr, svoz, výkup a odstranění odpadu – nabízíme zneškodnění širokého spektra odpadů jak ve vlastních zařízeních, tak u smluvně zajištěných partnerů.

Odstranění zajišťujeme ukládáním na skládkách nebezpečných odpadů, spalovnách, tříděním a následným využitím odpadů. Naše firma zabezpečuje zneškodňování odpadů solidifikací, biodegradací, neutralizací a dalšími úpravami odpadů.

Nakládání s chemickými látkami – naše společnost splňuje všechny předpoklady k tomu, aby převzala odpovědnost za tuto problematiku u svých zákazníků – zajištění výkonu služby externího poradce pro nakládání s chemickými látkami a přípravky dle zákona č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a o chemických přípravcích.

   ZAJIŠŤUJEME REALIZACI VEŠKERÝCH SLUŽEB  SPOJENÝCH S LIKVIDACÍ ODPADŮ

 • odběr odpadů a jeho likvidaci
 • komplexní službu při odstranění odpadů se zajištěním odběru všech odpadů a vedení evidence odpadů v databázi firm
 • výkup AKU baterií
 • zpracování legislativních náležitostí spojených s nakládáním s odpady
 • zajištění analýz odpadu
 • hodnocení vlastností odpadů
 • pronájem nebo prodej kontejnerů na shromažďování odpadů
 • svoz odpadů velkokapacitními kontejnery o objemu 5 až 30 m3
 • svoz objemových odpadů lisovacími kontejnery včetně jejich pronájmu
 • svoz domovního odpadu
 • svoz vytříděných složek domovního odpadu
 • využití recyklovatelných odpadů papíru a plastů
 • odstranění kompostovatelných odpadů
 • havarijní službu
 • doprava odpadu